Στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας η τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας  η τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας η τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων

Share This


 Στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας έρχεται αύριο Πέμπτη, η τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων σε μια σειρά από πεζόδρομους πέριξ της Αριστομένους.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην εισήγηση της αντιδημάρχου Μαρίας Αγγελή:

Στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας και στα πεζοδρομημένα τμήματα των οδών Σφακτηρίας, Αναπλιώτη, Πολυβίου & Καπετan Κρόμπα η πλειοψηφία των επαγγελματικών χώρων είναι μικρού εμβαδού με συνεπεία η παροχή της δυνατότητα αξιοποίησης, για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν εκεί, τμήματος του πεζοδρομημένου υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου, να κρίνεται απαραίτητη για την βιωσιμότητα τους. Επίσης και η παρούσα υγειονομική κρίση του COVID 19 κάνει επιφυλακτικούς τους ανθρώπους ως προς την παραμονή τους σε εσωτερικούς χώρους και σχεδόν επιβάλει την ανάγκη ύπαρξης και υπαίθριων χώρων για τις επιχειρήσεις.

Επομένως, προκειμένου η κεντρική ζώνη της πόλης της Καλαμάτας και κύρια το νέο δίκτυο πεζοδρόμων που υλοποιήθηκε να αποκτήσει βιώσιμη εμπορική ζωή εισηγούμαστε οι ζώνες του κοινόχρηστου χώρου που προβλέπονται για παραχώρηση σε εμπορική χρήση να είναι ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη την 543/2010 σχετική απόφαση του Δ.Σ. Καλαμάτας (Γενική κανονιστική απόφαση για την χρήση κοινοχρήστων χώρων) όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, εισηγείται η τροποποίηση του άρθρου 7. «Καθορισμός
Κοινοχρήστων χώρων» με την προσθήκη νέων θέσεων ανάπτυξης τραπεζοκαθισματων και εμπορευμάτων στο νέο δίκτυο πεζοδρόμων που υλοποιήθηκε στην κεντρική ζώνη της πόλης της Καλαμάτας.
Οι θέσεις αφορούν την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων στα πεζοδρομημένα τμήματα των οδών Σφακτηρίας, Αναπλιώτη, Πολυβίου, Καπετ. Κρόμπα στην κεντρική ζώνη της Καλαμάτας.

Για την πεζοδρομημένη οδό Σφακτηρίας προτείνεται ο καθορισμός ελεύθερης ζώνης κίνησης στο κέντρο του πεζόδρομου, πλάτους 2,70 μ. , πλάτος που διασφαλίζει την προσβασιμότητα όλων των ειδικού σκοπού οχημάτων.
Για τα πεζοδρομημένα τμήματα στις οδούς Αναπλιώτη, Πολυβίου, Καπετ. Κρόμπα , λαμβάνοντας υπόψη τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους καθώς και την ασυνέχεια τους στον αστικό ιστό , προτείνεται ο καθορισμός ελεύθερης ζώνης κίνησης πεζών πλάτους 1.80 μ., στο κέντρο του πεζόδρομου. Η προσβασιμότητα για ειδικού σκοπού οχημάτων που απαιτούν ελεύθερο πλάτος διέλευσης μεγαλύτερο του 1.80μ. ,σταματά στις κάθετες
οδούς του κάθε οικοδομικού τετράγωνου από όπου υπάρχει μικρή απόσταση πρόσβασης (από 10,00 μ. έως 17,00 μ.) που δεν εμποδίζεται την επιχειρησιακή τους δυνατότητα.

Επίσης, για να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη πρόσβαση σε ειδική περίπτωση που απαιτηθεί μεγαλύτερη εγγύτητα τα λειτουργικά και διακοσμητικά στοιχεία που τοποθετούνται εντός του παραχωρούμενου χώρου στις οδούς Αναπλιώτη, Πολυβίου, Καπετ. Κρόμπα θα είναι εύκολα μετακινούμενα στοιχεία (ελαφρού τύπου εύκολα
μετακινούμενος εξοπλισμός).

Ο χώρος που παραχωρείται για εμπορική δραστηριοτητα δεν την κίνηση των πεζών καθώς διασφαλίζεται επαρκής ελεύθερη ζώνη. Γενικά η προοπτική ανάπτυξης υπαίθριας δραστηριότητας στην περιοχή , θα αποτελέσει αφετηρία για βελτίωση της επισκεψιμότητας της περιοχής και παράλληλα θα επιφέρει μια επιθυμητή διεύρυνση της ροής των πεζών από το εμπορικό προς το ιστορικό κέντρο με και προς την οδό

Σφακτηρίας. Σήμερα η ροη αυτή περιορίζεται κύρια στην οδό Αριστομένους και στην συνέχεια της στην οδό Γερμανού και λιγότερο στην οδό Νέδοντος. Γενικά επιδιώκεται να διευρυνθεί το εύρος της κίνησης των πεζών μεταξύ εμπορικού και ιστορικού κέντρου όπως στοχεύει και η σχεδιαζόμενη ανάπλαση της περιοχής .
Η προς παραχώρηση χώροι για την τοποθέτηση εμπορευμάτων και τραπεζοκαθισμάτων καθορίζονται στα σχέδια των χώρων, τα οποία προσαρτώνται στην συνέχεια του εγγράφου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Αναλυτικά:

Οδός Σφακτηρίας

Mε υφιστάμενο πλάτος του πεζόδρομου από 5,75 μ. – 6,20 μ. ορίζεται ελεύθερη ζώνη κίνησης στο κέντρο του πεζόδρομου πλάτους 2,70 μ. Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων και των εμπορευμάτων γίνεται εκατέρωθεν της.

 Πεζόδρομος οδού Αναπλιώτη

Mε υφιστάμενο πλάτος στο πεζοδρομημένο τμήμα της , μεταξύ των οδών Αριστομένους και Σφακτηρίας, από 4,95 μ. – 5,10 μ. ορίζεται ελεύθερη ζώνη κίνησης πεζών στο κέντρο του πεζόδρομου πλάτους 1,80 μ. Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων και των εμπορευμάτων γίνεται εκατέρωθεν της.

Πεζόδρομο οδού Πολυβίου

Mε υφιστάμενο πλάτος στο πεζοδρομημένο τμήμα της , μεταξύ των οδών Νέδοντος και Σφακτηρίας, από 3,75 μ. – 4,70 μ. ορίζεται ελεύθερη ζώνη κίνησης πεζών στο κέντρο του πεζόδρομου πλάτους 1,80 μ. Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων και των εμπορευμάτων γίνεται εκατέρωθεν της.

Οδός Καπετάν Κρόμπα

Mε υφιστάμενο πλάτος του πεζόδρομου από 4,85 μ. – 6,09 μ. ορίζεται ελεύθερη ζώνη κίνησης πεζών στο κέντρο του πεζόδρομου πλάτους 1,80 μ. Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων και των εμπορευμάτων γίνεται εκατέρωθεν της.

Και για τους 4 πεζόδρομους ισχύουν, σύμφωνα με την εισήγηση, οι ακόλουθοι όροι-προδιαγραφές:

Με διαγράμμιση με κίτρινη γραμμή οριοθετείται η ελεύθερη ζώνη κίνησης. Περιμετρικά του παραχωρούμενου χώρου επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητών ανεμοφρακτών.. Το 2/3 της όψης του παραχωρούμενου χώρου προς την ελεύθερη ζώνη κίνησης θα παραμένει ελεύθερο από την τοποθέτηση ανεμοφρακτών

Eντος του παραχωρούμενου χώρου επιτρέπεται η τοποθέτησης ομπρελών σκίασης. Οι ομπρέλες σκίασης θα έχουν μεταλλικό σκελετό ίδιο με το χρώμα του πανιού σκίασης η σκελετό χρώματος λευκού. Το πανί σκίασης θα είναι τύπου καραβόπανο μονόχρωμο χωρίς επιγραφές και διαφημιστικά σχέδια και σε χρώμα γήινης απόχρωσης (ελαφρού τύπου εξοπλισμός χωρίς πάκτωση στο έδαφος.

Αν το κτίσμα διαθέτει προστεγάσματα ή εξώστες επιτρέπεται η τοποθέτηση τέντας σκίασης με αρθρωτούς βραχίονες. Στα κτίρια που προστατεύονται από ειδικές διατάξεις η τοποθέτηση τέντας απαιτεί έγκριση από την αρμόδια κατά νόμο υπηρεσία. Το πανί σκίασης θα είναι τύπου καραβόπανο μονόχρωμο χωρίς επιγραφές και διαφημιστικά σχέδια και σε χρώμα γήινης απόχρωσης.

Τα λειτουργικά και διακοσμητικά στοιχεία που τοποθετούνται εντός του παραχωρούμενου χώρου θα είναι εύκολα μετακινούμενα (ελαφρού τύπου εξοπλισμός χωρίς πάκτωση στο έδαφος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages