Άνοιξε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ

Άνοιξε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες

Άνοιξε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες

Share This
Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ και θα παραμείνει ανοικτή έως και τις 25 Ιουνίου για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες, ώστε να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ ή 300 ευρώ για το μήνα Μάιο, εφόσον βέβαια την δικαιούνται.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όσοι παρέμειναν κλειστοί με κρατική εντολή και μετά τις 18 Μαΐου 2020 ενώ 300 ευρώ θα χορηγηθεί σε όσους είχαν πληγεί αλλά τα περιοριστικά μέτρα δεν παρέμειναν σε ισχύ μετά τις 18 Μαΐου 2020.
Πιο συγκεκριμένα την αποζημίωση δικαιούνται:
  • Ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι
  • Ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων
  • Επιχείρηση με τη μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής (ΙΚΕ), με μέχρι και είκοσι  (20) εργαζόμενους ή χωρίς καθόλου εργαζομένους,
  • Συμπλοιοκτησία, κοινωνία αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εξαιρούνται οι κοινωνίες κληρονόμων εταίρων ΕΠΕ
  • Όσοι έχουν έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και  ενεργό  στις  20.03.2020  Κωδικό  Αριθμό  Δραστηριότητας  (ΚΑΔ)  έναν  από  τους  αναγραφόμενους στους πίνακες (Ι ή ΙΙ)της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 134/16.6.2020, είτε ως κύριο ή ως δευτερεύοντα του οποίου τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους  2018,  είναι  μεγαλύτερα  από  τα  ακαθάριστα  έσοδα  που  αντιστοιχούν  στον  κύριο  ΚΑΔ  στις 20.03.2020.
  • Επιχείρηση που στις 20.3.2020 εντασσόταν στην γενική κατηγορία πληττόμενων δραστηριοτήτων και των οποίων η δραστηριότητα υπάγεται στις περιγραφικές (χωρίς αναγραφή ΚΑΔ) δραστηριότητες που αναφέρονται στο τέλος του συνημμένου πίνακα Ι ή ΙΙ της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 134/16.6.2020.

Όροι και προϋποθέσεις

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:
  • Έχει υποβληθεί μέχρι και τις 20.3.2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018  με  ποσό  ακαθαρίστων  εσόδων  (κωδ.  047  της  δήλωσης  Ε3) μεγαλύτερο
του  μηδενός.(εξαίρεση όσοι έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1.10.2018). Αν είστε επιχείρηση θαλάσσιας αλιείας,έχετε  υποβάλει  μέχρι  και  τις  20.3.2020
δήλωση  φορολογίας  εισοδήματος  του φορολογικού έτους 2018.
  • Έχουν υποβληθεί  μέχρι  και τις  16.06.2020,  όλες τις δηλώσεις  ΦΠΑ,  που υπήρχε  υποχρέωση υποβολής, για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.2018 μέχρι και τις 29.2.2020.
  • Δεν είναι   σε  αδράνεια  από  1.4.2019 και  μετά,  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  ΚΥΑ ΓΔΟΥ 134/16.6.2020.
  • Είναι επιχείρηση  που  πραγματοποιεί απαλλασσόμενες  από  το  ΦΠΑ
πράξεις  (εκροές)  και  έχει τροποποιήσει τις δηλώσεις, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με τους όρους της ΓΔΟΥ 134/16.06.2020.
Δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

 Η αίτηση

Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο των δικαιούχων και της πλήρωσης των προϋποθέσεων και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι ο αιτών δικαιούται την αποζημίωση ειδικού σκοπού σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ ΓΔΟΥ134/16.6.2020.Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.
Προκειμένου να υποβληθεί αίτηση για την αποζημίωσης πρέπει να επιλέξετε:
-το αντίστοιχο τετραγωνίδιο της υπεύθυνης δήλωσης,
-το αντίστοιχο τετραγωνίδιο χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπούτο πεδίο «Υποβολή αίτησης». ΠΡΟΣΟΧΗ! Ειδικά οι επιχειρήσεις που στις 20.03.2020 εντάσσονταν στην γενική κατηγορία πληττόμενων δραστηριοτήτων και των οποίων η δραστηριότητα υπάγεται στις περιγραφικές (χωρίς ΚΑΔ) δραστηριότητες που  αναφέρονται  στο  τέλος  του συνημμένου  πίνακα  Ι  ή  του  συνημμένου  πίνακα  ΙΙ,  επιβεβαιώνουν, συμπληρώνοντας ειδικό σχετικό πεδίο, ότι ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Η συμπλήρωση αυτή, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986.
-Σε περίπτωση που επιθυμείτε την ανάκληση της αίτησης μπορείτε να μεταβείτε στην αρχική σελίδα και αφού εισέλθετε εκ νέου στην εφαρμογή, να αναιρέσετε την επιλογή « Αιτούμαι τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού» επιλέγοντας το σχετικό τετραγωνίδιο. Στην περίπτωση που εισέλθετε εκ νέου στην εφαρμογή εμφανίζεται το μήνυμα: «Στις […] ανακαλέσατε την αίτηση χορήγησης αποζημίωσης ειδικού σκοπού».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages