Η εναλλακτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την τουριστική ανάπτυξη - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ

Η εναλλακτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την τουριστική ανάπτυξη

Η εναλλακτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την τουριστική ανάπτυξη

Share This
Πο­λι­τι­κή εκ­δή­λω­ση, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο κα­φέ «Α­ΚΤΑΙ­ΟΝ» στην πα­ρα­λί­α Στού­πας, με θέ­μα «Η ε­ναλ­λα­κτι­κή πρό­τα­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΕΚΜ για την του­ρι­στι­κή α­νά­πτυ­ξη». Ο­μι­λη­τές ή­ταν ο Μι­χά­λης Κρι­τσω­τά­κης, βου­λευ­τής Η­ρα­κλεί­ου και μέ­λος του Τμή­μα­τος Του­ρι­στι­κής Α­νά­πτυ­ξης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ., και ο Θα­νά­σης Πε­τρά­κος βου­λευ­τής Μεσ­ση­νί­ας. Σε συ­νέν­τευ­ξη τύ­που ο Γραμ­μα­τέ­ας την Τ.Ο Μά­νης Γι­ώρ­γος Χι­ου­τέ­ας ση­μεί­ω­σε ό­τι στην συ­νάν­τη­ση τέ­θη­καν ό­λα τα προ­βλή­μα­τα που αν­τι­με­τω­πί­ζουν οι άν­θρω­ποι του του­ρι­σμού και έ­γι­ναν γνω­στές οι ε­ναλ­λα­κτι­κές που προ­τεί­νει ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Τέ­τοι­ες συ­ναν­τή­σεις ό­πως ε­πε­σή­μα­νε ο κ. Χι­ου­τέ­ας θα ορ­γα­νώ­σει και άλ­λες η το­πι­κή ορ­γά­νω­ση προ­κει­μέ­νου να α­να­δει­κνύ­ον­ται τα προ­βλή­μα­τα της πε­ρι­ο­χής.
Ο βου­λευ­τής και μέ­λος του Τμή­μα­τος Του­ρι­στι­κής Α­νά­πτυ­ξης του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Μι­χά­λης Κρι­τσω­τά­κης ε­πε­σή­μα­νε ό­τι « ο του­ρι­σμός με μνη­μό­νιο δεν μπο­ρεί να α­να­πτυ­χτεί, για αυ­τό ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ζη­τά­ει ε­κλο­γές , για­τί μό­νο τό­τε θα μπο­ρέ­σου­με να μι­λή­σου­με για την α­νά­πτυ­ξη της Χώ­ρας».Ο κ. Κρι­τσω­τά­κης ση­μεί­ω­σε ε­πί­σης ό­τι ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ζη­τά­ει αλ­λα­γή στο μον­τέ­λο του του­ρι­σμού που ή­δη υ­πάρ­χει, προ­τεί­νον­τας ει­δι­κές μορ­φές του­ρι­σμού και α­ξι­ο­ποί­η­ση του ε­ξει­δι­κευ­μέ­νου προ­σω­πι­κού. Ό­σον α­φο­ρά στην Μά­νη α­φού α­να­φέρ­θη­κε στα συγ­κρι­τι­κά πλε­ο­νε­κτή­μα­τα της πε­ρι­ο­χής ε­πε­σή­μα­νε ό­τι με ό­λους τους τρό­πους θα προ­ω­θή­σει, προ­κει­μέ­νου να ε­πι­λυ­θούν, τα προ­βλή­μα­τα που α­να­δεί­χθη­καν στην εκ­δή­λω­ση. Με­ρι­κά α­πό τα προ­βλή­μα­τα εί­ναι η προ­σβα­σι­μό­τη­τα, η έλ­λει­ψη συγ­κοι­νω­νί­ας στην πε­ρι­ο­χή ,κα­θώς και η έλ­λει­ψη υ­πο­δο­μών υ­γεί­ας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages