Παρέμβαση Θανάση Πετράκου στη Βουλή για την Πώληση του ψωμιού σε σούπερ μάρκετ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ

Παρέμβαση Θανάση Πετράκου στη Βουλή για την Πώληση του ψωμιού σε σούπερ μάρκετ

Παρέμβαση Θανάση Πετράκου στη Βουλή για την Πώληση του ψωμιού σε σούπερ μάρκετ

Share This
Ε­πι­κρί­σεις δέ­χθη­κε α­πό τον Θα­νά­ση Πε­τρά­κο αλ­λά και τον βου­λευ­τή της Νέ­ας Δη­μο­κρα­τί­ας Κυ­ριά­κο Μη­τσο­τά­κη η κυ­βέρ­νη­ση, με α­φορ­μή τη δι­ά­τα­ξη του πο­λυ­νο­μο­σχε­δί­ου που ε­πι­τρέ­πει την πώ­λη­ση ψω­μιού σε σού­περ μάρ­κετ και μι­κρό­τε­ρα κα­τα­στή­μα­τα, πλην κρε­ο­πω­λεί­ων, ι­χθυ­ο­πω­λεί­ων, πτη­νο­πω­λεί­ων και πε­ρι­πτέ­ρων. Ο κ. Πε­τρά­κος, ο ο­ποί­ος χα­ρα­κτή­ρι­σε α­πα­ρά­δε­κτο να ψη­φι­στεί το άρ­θρο, ό­ταν ο­μό­φω­να η αρ­μό­δια ε­πι­τρο­πή της Βου­λής έ­χει ζη­τή­σει να κλη­θούν οι εκ­πρό­σω­ποι των εμ­πλε­κό­με­νων φο­ρέ­ων να κα­τα­θέ­σουν την ά­πο­ψή τους. Στο ί­διο κλί­μα και ο κ. Μη­τσο­τά­κης δι­ε­ρω­τή­θη­κε κα­τά πό­σον αυ­τή η δι­ά­τα­ξη πρέ­πει να α­πο­τε­λεί μέ­ρος του πο­λυ­νο­μο­σχε­δί­ου, και ζή­τη­σε, ε­φό­σον δεν υ­πάρ­χει κά­ποι­α σκλη­ρή μνη­μο­νια­κή δέ­σμευ­ση, να συ­ζη­τη­θεί το θέ­μα σε άλ­λο νο­μο­σχέ­διο. Πα­ράλ­λη­λα, τό­νι­σε πως εί­ναι α­πα­ραί­τη­το να κλη­θούν οι εκ­πρό­σω­ποι των αρ­μό­δι­ων φο­ρέ­ων και να κα­τα­θέ­σουν την ά­πο­ψή τους. Α­παν­τών­τας, ο υ­φυ­πουρ­γός Α­νά­πτυ­ξης, Α­θα­νά­σιος Σκορ­δάς, δή­λω­σε ό­τι το υ­πουρ­γεί­ο ε­πι­θυ­μεί να ά­ρει τα δι­οι­κη­τι­κά εμ­πό­δια που υ­πάρ­χουν ε­πί του πα­ρόν­τος στον κλά­δο του άρ­του. «Αν δεν αρ­θούν, δεν θα μπο­ρού­με να δώ­σου­με την ευ­και­ρί­α σε κα­νέ­να μι­κρό κα­τά­στη­μα να αυ­ξή­σει τον κύ­κλο ερ­γα­σι­ών του και με­τά να ρί­ξει τις τι­μές», α­νέ­φε­ρε ο κ. Σκορ­δάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages