Ερωτήσεις Λ. Λιάππα για το­πο­θέ­τη­ση η­λια­κών φω­τι­στι­κών δρόμου και κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Θουρία - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS

Ερωτήσεις Λ. Λιάππα για  το­πο­θέ­τη­ση η­λια­κών φω­τι­στι­κών δρόμου και κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Θουρία

Ερωτήσεις Λ. Λιάππα για το­πο­θέ­τη­ση η­λια­κών φω­τι­στι­κών δρόμου και κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Θουρία

Share This

 


Δύο ερωτήσεις κατέθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ξεκινάμε» Λιάππας Λεωνίδας,  στην συνεδρίαση της 4 Οκτωβρίου 2021.

Συγκεκριμένα ο κ. Λιάππας στην πρώτη ερώτηση ζήτησε να ενημερωθεί τι έ­χει πρά­ξη η δημοτική αρχή σε Ερώτηση – Πρόταση που είχε καταθέσει πριν ένα χρόνο για την το­πο­θέ­τη­ση η­λια­κών φω­τι­στι­κών δρό­μου, σε Συ­νοι­κί­ες, Κοι­νό­τη­τες και Πάρ­κα που πα­ρα­τη­ρεί­ται έλ­λει­ψη φω­τι­σμού.

Ο ερωτών τόνισε ότι η υλοποίηση της πρότασής του θα επιφέρει  εν πολ­λοίς την εμπέδωση του αισθήματος  α­σφά­λειας των δη­μο­τών και την ε­ξοι­κο­νο­μή­σει χρη­μάτων α­πό την εγ­κα­τά­στα­ση και την κα­τα­νά­λω­ση ρεύ­μα­τος. Ε­πί­σης επεσήμανε ότι: «υ­λο­ποι­ών­τας αυ­τή την πρό­τα­ση θα κά­νου­με έ­να ση­μαν­τι­κό βή­μα στη δι­εκ­δί­κη­ση για έν­τα­ξη στις «100 κλι­μα­τι­κά ου­δέ­τε­ρες πό­λεις έ­ως το 2030», κα­θώς στρέ­φου­με το Δή­μο μας σε κα­θα­ρές μορ­φές ε­νέρ­γειας».

Στην 2η ερώτηση ο κ. Λιάππας ζήτησε να κα­τα­σκευα­σθεί κυ­κλι­κός κόμ­βος στην Τ.Κ. Θου­ρί­ας, στο ύ­ψος του Praktiker, στην δι­α­σταύ­ρω­ση της νέ­ας με την πα­λαι­ά Ε­θνι­κή Ο­δό.

Ο ερωτών τόνισε ότι: «Πα­ρό­τι η κυ­κλο­φο­ρί­α ρυθ­μί­ζε­ται με φω­τει­νούς ση­μα­το­δό­τες το τε­λευ­ταί­ο δι­ά­στη­μα πα­ρα­τη­ρούν­ται πολ­λά τρο­χαί­α α­τυ­χή­μα­τα και σω­ρεί­α πα­ρα­βά­σε­ων του Κ.Ο.Κ. α­πό α­να­στρο­φές ο­χη­μά­των που ελ­λο­χεύ­ουν τον κίν­δυ­νο σο­βα­ρού τρο­χαί­ου α­τυ­χή­μα­τος και δυ­σκο­λεύ­ει τους πε­ρί­οι­κους να κα­τευ­θυν­θούν με α­σφά­λεια στις οι­κί­ες τους και στα κτή­μα­τά τους.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages