ΩΣ 20 Ιανουαρίου 2020 ενστάσεις για πορίσματα ζημιών ΕΛΓΑ στο Ασπρόχωμα και τη Σπερχογεία - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS
ΩΣ 20 Ιανουαρίου 2020 ενστάσεις για πορίσματα ζημιών ΕΛΓΑ στο Ασπρόχωμα και τη Σπερχογεία

ΩΣ 20 Ιανουαρίου 2020 ενστάσεις για πορίσματα ζημιών ΕΛΓΑ στο Ασπρόχωμα και τη Σπερχογεία

Share This
Ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, , τον πίνακα µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το ζηµιογόνο αίτιο πλημμύρα της 24/01/2019 στις καλλιέργειες παραγωγών της Κοινότητας Ασπροχώματος. Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 20/01/2020. Κάθε ε
νδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσµατα των πραγµατογνωµοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης µέσα στην παρακάτω προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερών. Χρονικό διάστηµα υποβολής ενστάσεων από 10/01/2020 έως 20/01/2020. Ο πίνακας αυτός περιέχει µόνο τα αποτελέσµατα των επιτόπιων πραγµατογνωµοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιµητές του ΕΛ.Γ.Α. στα αγροτεµάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καµιά περίπτωση δεν εκφράζει την αποζηµιώσιµη παραγωγή των ζηµιωθέντων αγροτεµαχίων και το ύψος της αποζηµίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δηµιουργεί δέσµευση στον Οργανισµό για καταβολή αποζηµίωσης. Υπενθυµίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζηµίωσης είναι: 
• η εµπρόθεσµη, υποβολή από τον παραγωγό ∆ήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, στην οποία θα αναφέρονται και οι ζηµιωθείσες καλλιέργειες • η εµπρόθεσµη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., Επίσης, ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήµερα 10/01/2020, τον πίνακα µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το ζηµιογόνο αίτιο χαλάζι της 15/06/2019 στις καλλιέργειες παραγωγών της Κοινότητας Σπερχογείας. Και σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν αντιστοίχως τα προαναφερθέντα, ενώ ίδιο είναι και το χρονικό διάστηµα υποβολής ενστάσεων, δηλαδή από 10/01/2020 έως 20/01/2020.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages