Οι λαϊκές επαναστάσεις μπορούν να νικήσουν! - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS
Οι λαϊκές επαναστάσεις μπορούν να νικήσουν!

Οι λαϊκές επαναστάσεις μπορούν να νικήσουν!

Share This

25 martiou1Ε­πι­στο­λή των εκ­παι­δευ­τι­κών του ΠΑ­ΜΕ στους μα­θη­τές για την 25η Μαρ­τί­ου
Ί­σως έ­χεις βα­ρε­θεί να α­κούς συ­νέ­χεια για ε­πε­τεί­ους και γι­ορ­τές, ει­δι­κά σή­με­ρα που η πο­λι­τι­κή της συγ­κυ­βέρ­νη­σης ΝΔ-ΠΑ­ΣΟΚ-ΔΗ­ΜΑΡ, της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Έ­νω­σης, του συ­στή­μα­τος των ε­φο­πλι­στών, των ε­πι­χει­ρη­μα­τι­ών κά­νουν ε­πί­θε­ση στη ζω­ή σου και στην οι­κο­γέ­νειά σου. Κρά­τα ό­μως το ε­ξής: ό,τι ε­πί­θε­ση και να σου κά­νουν, δε θα στα­μα­τή­σουν πο­τέ να στο­χεύ­ουν στο μυα­λό σου. Γι’ αυ­τό σου λέ­νε ψέ­μα­τα και μι­σές α­λή­θει­ες και για την 25η Μαρ­τί­ου, ό­πως κά­νουν και για την 28η Ο­κτώ­βρη αλ­λά και για το Πο­λυ­τε­χνεί­ο.
Εί­ναι ώ­ρα να πού­με τα πράγ­μα­τα με το ό­νο­μά τους!Δεν σου κά­νει εν­τύ­πω­ση το γε­γο­νός ό­τι γι­ορ­τά­ζου­με την έ­ναρ­ξη της ε­πα­νά­στα­σης του 1821 στις 25η Μαρ­τί­ου ε­νώ ή­δη στις 23 Μάρ­τη του 1821 η Κα­λα­μά­τα και άλ­λα μέ­ρη της Πε­λο­πον­νή­σου εί­χαν α­πε­λευ­θε­ρω­θεί α­πό τους Τούρ­κους;
Η α­πάν­τη­ση εί­ναι ό­τι με δι­ά­ταγ­μα του 1838, δη­λα­δή 13 χρό­νια αρ­γό­τε­ρα, ο­ρί­σθη­κε ε­θνι­κή γι­ορ­τή η μέ­ρα του Ευ­αγ­γε­λι­σμού για να ντύ­σουν την ε­πα­νά­στα­ση με θρη­σκευ­τι­κό μαν­δύ­α.Ό­μως η ε­πί­ση­μη Εκ­κλη­σί­α δεν ή­ταν υ­πέρ της Ε­πα­νά­στα­σης. Ό­ταν ο Πα­πα­φλέ­σας συ­ναν­τή­θη­κε με τον Πα­λαι­ών Πα­τρών Γερ­μα­νό για να του πει ό­τι ό­λα ή­ταν έ­τοι­μα για την ε­πα­νά­στα­ση, ο τε­λευ­ταί­ος άρ­χι­σε να τον βρί­ζει ό­τι εί­ναι α­πα­τε­ώ­νας. Ο Πα­λαι­ών Πα­τρών Γερ­μα­νός μά­λι­στα εί­χε πει: «Ας α­φή­σου­με τα παι­διά του Μω­ά­μεθ να α­πο­τε­λει­ώ­σουν τα παι­διά του Ρο­βε­σπι­έ­ρου»!Έ­νας α­πό τους κο­τζαμ­πά­ση­δες, δη­λα­δή τους έλ­λη­νες άρ­χον­τες της ε­πο­χής, εί­πε «κάλ­λιο οι Τούρ­κοι κι ο ρα­γιάς υ­πό­δου­λος, πα­ρά λεύ­τε­ρο έ­θνος με το λα­ό να’ χει δι­και­ώ­μα­τα»!
Εί­ναι ψέ­μα ό­τι ο Πα­λαι­ών Πα­τρών Γερ­μα­νός ύ­ψω­σε πρώ­τος τη ση­μαί­α της ε­πα­νά­στα­σης του 1821. Τη ση­μαί­α στην Πά­τρα την ύ­ψω­σε ο λα­ϊ­κός η­γέ­της Πα­να­γι­ώ­της Κα­ρα­τζάς, τον ο­ποί­ο δο­λο­φό­νη­σαν οι πρό­κρι­τοι της Πά­τρας.
Τι ση­μαί­νει αυ­τό;
Η ε­πα­νά­στα­ση του 1821 ή­ταν σύγ­κρου­ση με τον Ο­θω­μα­νι­κό Δε­σπο­τι­σμό και συν­δέ­ον­ταν με την α­πε­λευ­θέ­ρω­ση. Ό­λοι οι Έλ­λη­νες δεν ή­ταν υ­πέρ της ε­πα­νά­στα­σης. Μά­λι­στα υ­πήρ­χαν Έλ­λη­νες που ή­ταν μέ­ρος του Ο­θω­μα­νι­κού Συ­στή­μα­τος ε­ξου­σί­ας.
Στην ε­πα­νά­στα­ση του 1821 δεν πή­ραν μέ­ρος μό­νο ορ­θό­δο­ξοι Χρι­στια­νοί και Ελ­λη­νες το γέ­νος. Πή­ραν μέ­ρος, κα­τ’ αρ­χήν, οι λε­γό­με­νοι Φι­λέλ­λη­νες, α­πό το χώ­ρο της Δυ­τι­κής Ευ­ρώ­πης.
Ε­κτός α­πό τους Φι­λέλ­λη­νες, ω­στό­σο, πή­ραν μέ­ρος στις Πα­ρα­δου­νά­βι­ες Η­γε­μο­νί­ες και Βλά­χοι, Μολ­δα­βοί, Βούλ­γα­ροι, Αλ­βα­νοί, Σέρ­βοι, Τσιγ­γά­νοι, Ούγ­γροι, Πο­λω­νοί και άλ­λοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages