Σύντομα η παράδοση του Λιμενικού Ταμείου στο Δήμο - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS - ΚΑΛΑΜΑΤΑ NEWS
Σύντομα η παράδοση του Λιμενικού Ταμείου στο Δήμο

Σύντομα η παράδοση του Λιμενικού Ταμείου στο Δήμο

Share This

SAMSUNG DIGITAL CAMERAΣτην Κα­λα­μά­τα βρέ­θη­κε σή­με­ρα ο Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της Α­πο­κεν­τρω­μέ­νης Δι­οί­κη­σης Πε­λο­πον­νή­σου Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας και Ι­ο­νί­ου Εμ­μα­νου­ήλ Αγ­γε­λά­κας. Ο κ. Αγ­γε­λά­κας συ­ναν­τή­θη­κε με τον Δή­μαρ­χο Κα­λα­μά­τας Πα­να­γι­ώ­τη Νί­κα προ­κει­μέ­νου να συ­νερ­γα­στούν για το θέ­μα λει­τουρ­γί­ας του Δη­μο­τι­κού Λι­με­νι­κού Τα­μεί­ου Κα­λα­μά­τας και της με­τα­βί­βα­σης της πε­ρι­ου­σί­ας και των αρ­μο­δι­ο­τή­των στη ζώ­νη ευ­θύ­νης του, α­πό πλευ­ράς του Λι­με­νι­κού Τα­μεί­ου Νο­μού Μεσ­ση­νί­ας. Για τη με­τά­βα­ση αυ­τή υ­πάρ­χει ε­δραί­α κυ­βερ­νη­τι­κή βού­λη­ση, ε­νώ έ­χουν α­γω­νι­στεί για το θέ­μα 5 Δή­μαρ­χοι Κα­λα­μά­τας, ό­πως ε­πε­σή­μα­νε ο Πα­να­γι­ώ­της Νί­κας. Για το ζή­τη­μα αυ­τό, στην ε­πί­λυ­ση του ο­ποί­ου α­πο­σκο­πού­σε η πα­ρου­σί­α του κ. Αγ­γε­λά­κα σε ση­με­ρι­νή συ­νε­δρί­α­ση του Δ.Σ. του Λι­με­νι­κού Τα­μεί­ου Νο­μού Μεσ­ση­νί­ας, ο Δή­μαρ­χος ε­πε­σή­μα­νε πως ο Δή­μος συν­τάσ­σε­ται α­πο­λύ­τως με τις προ­τά­σεις του Γε­νι­κού Γραμ­μα­τέ­α.
Ο κ. Αγ­γε­λά­κας χα­ρα­κτή­ρι­σε «πυ­κνή και χρή­σι­μη» τη συ­νάν­τη­σή του με το Δή­μαρ­χο, στην ο­ποί­α πα­ρί­σταν­το συ­νερ­γά­τες των δύ­ο αν­δρών, ε­νώ τό­νι­σε πως «έ­χει βρε­θεί η φόρ­μου­λα ώ­στε σε σύν­το­μο χρο­νι­κό δι­ά­στη­μα να γί­νει η πα­ρά­δο­ση του Κρα­τι­κού Λι­με­νι­κού Τα­μεί­ου στους Δή­μους Κα­λα­μά­τας και Πύ­λου».
Ο Γεν. Γραμ­μα­τέ­ας της Α­πο­κεν­τρω­μέ­νης Δι­οί­κη­σης χα­ρα­κτή­ρι­σε «α­καν­θώ­δες» το θέ­μα των σκου­πι­δι­ών, για το ο­ποί­ο ε­πί­σης συ­ζή­τη­σε με το Δή­μαρ­χο. Ε­ξέ­φρα­σε, δε, τη βού­λη­ση του Κρά­τους για ά­με­ση ε­πί­λυ­ση του ζη­τή­μα­τος, γνω­στο­ποι­ών­τας πως – με­τά την πρό­σφα­τη σύ­σκε­ψη στο Υ­ΠΕ­ΚΑ – προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται να γί­νει νέ­α σύ­σκε­ψη την προ­σε­χή ε­βδο­μά­δα στην Τρί­πο­λη, για ε­ξει­δί­κευ­ση των α­πο­φά­σε­ων που ε­λή­φθη­σαν στο Υ­πουρ­γεί­ο. Ο κ. Αγ­γε­λά­κας πε­ρι­έ­γρα­ψε τον ά­με­σο στό­χο: «Να δώ­σου­με τά­χι­στα λύ­ση στην προ­σω­ρι­νή δι­α­χεί­ρι­ση», ώ­στε να παύ­σει και η με­τα­φο­ρά α­πορ­ριμ­μά­των, που δεν εί­ναι φι­λι­κή προς το πε­ρι­βάλ­λον, ε­νώ κο­στί­ζει πο­λύ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages